ESP8266 Remote Controller part. 1

Tworzenie klas obsługujących przekaźniki.

Zanim napiszesz cały program musisz napisać klasy obsługujące przekaźniki.

Pierwsza klasa Relay() będzie obsługiwać zwykłe przekaźniki podłączone do określonych pinów. Każda klasa składa się z dwóch plików pliku.h i pliku.cpp. Druga klasa RFSwitch() będzie obsługiwać przekaźniki sterowane za pomocą pilota na częstotliwość radiowej 433MHz lub 866MHz. Takie przekaźniki można kupić w różnych marketach. Ja swoje kupiłem w Biedronce. Zestaw składa się z trzech przekaźników na 230V i jednego pilota.

Program będzie mógł obsługiwać jednym przyciskiem zwykły przekaźnik podłączony do określonego pinu i przekaźnik sterowany radiem. W tym przypadku głównymi przekaźnikami będą przekaźniki sterowane radiem. Przekaźniki zwykłe nie będą podłączone. Potrzebna by była płytka PCB z zamontowanymi przekaźnikami. Płytkami PCB zajmiemy się w innym czasie.

Zacznij od klasy Relay(). Należy utworzyć plik Relay.h. Zawartość poniżej. Plik ten zawiera zmienną pin, konstruktor, destruktor i nazwy funkcji jakie ma posiadać klasa Relay(). Najnowsza wersja tego programu znajduje się tutaj.

/*
 * Relay.h
 *
 * Copyright (c) 2016. All rights reserved.
 *
 * Author: Jan Trzciński <poljant@post.pl>
 *
 * Klasa Relay umożliwia obsługę i kontrolę pracy przkaźnika
 * podłączonego do określonego pinu.
 
 */

#ifndef RELAY_H_
#define RELAY_H_

class Relay { 
 int pin;//nr pinu
public:
 Relay();//konstruktor
 virtual ~Relay();//destruktor
 void setPin(int); //ustaw nr pinu
 void begin(int); //uruchom obiekt na podanym pinie
 void begin(); //uruchom obiekt
 void setOn(); //załącz przekaźnik
 void setOff(); //wyłącz przekaźnik
 int read(); //czytaj stan przekaźnika
};
#endif /* RELAY_H_ */

Wszystkie te dane są rozbudowane w pliku Relay.cpp (piszemy w języku C++). Stosowanie poszczególnych funkcji przedstawię w dalszej części. Zawartość tego pliku poniżej.

/*
 * Relay.cpp
 *
 * Copyright (c) 2016. All rights reserved.
 *
 * Author: Jan Trzciński <poljant@post.pl>
 */

#include "Relay.h"

Relay::Relay() { //konstruktor
 pin = 0;
}

Relay::~Relay() //destruktor tu nic nie robi
{

}
//uruchom obiekt na podanym pinie
void Relay::begin(int p) //przyporządkowanie przekaźnika do pinu
{
 pin = p;//zapamiętaj nr pinu
 pinMode(pin, OUTPUT);//ustaw pin na OUPUT
 digitalWrite(pin, LOW);//wyłącz przekaźnik
}
//uruchom obiekt
void Relay::begin()
{
 pinMode(pin, OUTPUT);
 digitalWrite(pin, LOW);
}
// załącz przekaźnik
void Relay::setOn(void)
{
 digitalWrite(pin, HIGH);
}
//wyłącz przekaźnik
void Relay::setOff(void)
{
 digitalWrite(pin, LOW);
}
// czytaj stan przekaźnika
int Relay::read(void)
{
 return digitalRead(pin);
}
// ustaw nr pinu
void Relay::setPin(int p){
 pin = p;
}

Jak widzisz funkcje te są bardzo proste. Co robią poszczególne funkcje wynika z ich nazw. Najnowszy kod tego programu znajduje się tutaj.

Następną klasą jest klas RFSwitch() i jest trochę bardziej rozbudowana. Klasa ta wykorzystuje bibliotekę RCSwitch.h.

Utwórz plik RFSwitch.h, który zawiera deklaracje klasy RFSwitch.

/*
 * RFSwitch.h
 *
 * Created on: 20.02.2017
 * Author: Jan Trzciński 
 * 
 * Klasa RFSwitch umożliwia nadawanie kodów załączenia i wyłączenia przekaźników
 * sterowanych radiem na 433MHz lub 866MHz.
 * Jest to zestaw tanich i popularnych przekaźników 230V.
 * Do uruchomienia układu potrzebny jest nadajnik RF na 433MHz lub 866MHz
 */

#ifndef RFSWITCH_H_
#define RFSWITCH_H_
#include <RCSwitch.h>

class RFSwitch {
//zmienne prywatne
 uint32_t ncodOn; //kod załączenia
 uint32_t ncodOff; //kod wyłączenia
public:
//zmienne publiczne
 uint16_t lengthLH; //długość impulsu w us 
 uint8_t protocol; // nr protokołu (zależy od typu przekaźnika)
 uint8_t RF; //stan przekaźnika 0 - wyłączony, 1 - załączony

public:
 RFSwitch(); //konstruktor
 virtual ~RFSwitch(); //destruktor

 void begin(uint8_t); //rozpocznij i ustaw pint Tx
 void sendOn(void); // wyślij kod załączenia
 void sendOff(void); // wyślij kod wyłączenia
 uint8_t readRF(void); // czytaj stan wyłącznika RF
 void writeRF(uint8_t); // zapisz stan wyłącznika RF
 void setCodOn(uint32_t); //ustaw kod załączenia
 void setCodOff(uint32_t); // ustaw kod wyłączenia
 void setRF(uint8_t, uint8_t, uint8_t); //ustaw parametry wyłącznika RF
 void readCod(uint8_t); //czyta kod z odbiornika podłączonego do podanego pinu
 void readCod(void); //czyta kod z odbiornika podłączonego do pinu RFpinRx
 uint32_t getCodOn(void); //czytaj kod On przekaźnika RF
 uint32_t getCodOff(void); //czytaj kod Off przekaźnika RF
};


#endif /* RFSWITCH_H_ */

Gdy już wiemy co ma zawierać klasa utwórz plik RFSwitch.cpp.

/*
 * RFSwitch.cpp
 *
 * Created on: 20.02.2017
 * Author: Jan Trzciński
 */
#include <RCSwitch.h>
#include "RFSwitch.h"

RCSwitch rcread; //utwórz objekt rcread
//konstruktor
RFSwitch::RFSwitch() {
 //zmienne prywatne
 ncodOn = 0; //kod załączenia
 ncodOff = 0; //kod wyłączenia
 lengthLH =200; //długość impulsu wysokiego
 protocol = 1; // nr protokołu
 RF = 0; //stan przekaźnika
}
//destruktor
RFSwitch::~RFSwitch() {
 
}
//zainicjuj nadawanie na pinie pTx
void RFSwitch::begin( uint8_t pTx){
 //włącz system nadawania na pinie pTx
 rcread.enableTransmit(pTx);

}
//zapisz podany kod załączenia
void RFSwitch::setCodOn(uint32_t cod){
 ncodOn = cod;
}
//zapisz podany kod wyłączenia
void RFSwitch::setCodOff(uint32_t cod){
 ncodOff = cod;
}
//wyślij kod wyłączenia przekaźnika
void RFSwitch::sendOff(void){
 //ustaw rodzaj protokołu i długość impulsu HIGH
 rcread.setProtocol(protocol,lengthLH);
 rcread.send(ncodOff,24);//wyślij kod 24 bitowy
 RF=0; //przekaźnik wyłączony
}
//wyślij kod załączenia przekaźnika
void RFSwitch::sendOn(void){
 //ustaw rodzaj protokołu i długość impulsu HIGH
 rcread.setProtocol(protocol,lengthLH);
 rcread.send(ncodOn,24);//wyślij kod 24 bitowy
 RF=1; //przekaźnik załączony
}

//odczytaj stan przekaźnika
uint8_t RFSwitch::readRF(){ 
return RF; } //ustaw stan RF 

void RFSwitch::writeRF(uint8_t rf){ 
RF=rf; 
} 
//czytaj z pilota kod załączenia 
void RFSwitch::readCod(uint8_t pinRx){ 
 pinMode(RFONRX, OUTPUT);//ustaw pin zasilania odbiornika jako OUTPUT 
 digitalWrite(RFONRX, HIGH); //załącz zasilanie odbiornika 
 delay(100);//poczekaj na ustabilizowanie napięcia na odbiorniku 
 rcread.resetAvailable();//resetuj poprzednio odczytane dane 
 rcread.enableReceive(digitalPinToInterrupt(pinRx)); // włacz program przerwania na pinRx 
 uint32_t timeread = millis()+1000;//ustal czas oczekiwania na 1 sek. 
 // czekaj max 1 sekundę na pobranie kodu 
 while (timeread > millis()){ 
  if (rcread.available()){ 
  ncodOn = (rcread.getReceivedValue());//ustaw pobrany kod załączenia 
  ncodOff = ncodOn+((((ncodOn) & 3) > 1)? (9) : (3)); //oblicz kod wyłączenia 
  //ustaw odczytany protokół i długość trwania impulsu HIGH 
  lengthLH = rcread.getReceivedDelay(); //długość impulsu HIGH 
  protocol = rcread.getReceivedProtocol();//nr protokołu 
  rcread.setProtocol(protocol,lengthLH); 
  timeread = 0;//zeruj czas oczekiwania - wyjście z pętli 
  } 
 } 
rcread.disableReceive(); // wyłącz program przerwania na pinRx 
digitalWrite(RFONRX, LOW); //wyłącz zasilanie odbiornika 
return; 
} 
//pobierz kod załączenia 
uint32_t RFSwitch::getCodOn(void){ 
return (ncodOn); 
} 
//pobierz kod wyłączenia 
uint32_t RFSwitch::getCodOff(void){ 
return (ncodOff); 
}

Każda linijka programu jest szczegółowo opisana. Nie powinno być problemów ze zrozumieniem działania programu. Utwórz jeszcze jeden plik RFSwitch3.h, gdzie zdefiniujesz wszystkie piny.  3 w nazwie oznacza 3 przekaźniki. Tu możemy zmieniać poszczególne piny. Przy każdym jest opis do czego służy.

/*
 * RFSwitch3.h
 *
 * Created on: 01.03.2017
 * Author: Jan Trzciński
 */

#ifndef RFSWITCH3_H_
#define RFSWITCH3_H_

#define pinled0 D4 // led wbudowany. Gaśnie po uzyskaniu połączenia z WiFi
#define pinrelay1 D1 //pin dla przekaźnika nr 1
#define pinrelay2 D2 //pin dla przekaźnika nr 2
#define pinrelay3 D3 //pin dla przekaźnika nr 3
#define RFONRX D0 //zasilanie odbiornika
#define RFPINRX D5 //pin do którego podłączono DATA odbiornika
#define RFPINTX D8 //pin DATA nadajnika#endif /* RFSWITCH3_H_ */

Plik ten jest dołączany do wszystkich plików.  Pliki te powinieneś wgrać do katalogu głównego każdego programu, w którym będziesz stosował przekaźniki. W dalszej części opiszę pliki tworzące stronę www.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *